695 179 659

kontakt

 

umów wizytę

Zapraszamy do umawiania wizyt przez system rezerwacji on-line

adres

ul. Kosynierów Gdyńskich 3

86-300 Grudziądz

godziny otwarcia

pon.-pt.: 7:30 - 18:00

sob.: 10:00 - 14:00

regulamin udzielania świadczeń

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin salonu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze świadczeń w Gabinecie ALKU-MED siedziba: ul. Kosynierów Gdyńskich 3, 86-300 Grudziądz, tel. 695 179 659, zwanego dalej „ALKU-MED”.
 • Klienci ALKU-MED mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego świadczenia, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 • Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Pacjent ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg aż do jego zakończenia.
 • Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

§ 2

Pacjenci

 • Pacjentem ALKU-MED może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 • Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną pisemną zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik ALKU-MED jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3

Pracownicy

 • Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 • Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 • Pracownicy ALKU-MED zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 • Pracownicy ALKU-MED są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 • Pracownicy ALKU-MED są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Pacjenci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi ALKU-MED, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

 • Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia ALKU-MED, z którymi Pacjent nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 • ALKU-MED posiada własne urządzenie do sterylizacji narzędzi.
 • Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 • Pracownicy ALKU-MED są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Pacjentów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Pacjentów.
 • Pracownicy ALKU-MED z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od udzielania świadczeń do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 • W przypadku niezamierzonego (niezwiązanego z planowanym przebiegiem zabiegu)  naruszenia powłok ciała Pacjenta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia. Jeżeli do uszkodzenia doszło z wyłącznej winy pracownika ALKU-MED, zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. W pozostałych przypadkach (w tym samookaleczeniu Pacjenta) zakres i termin ustalane są indywidualnie.
 • W ALKU-MED mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie medycznym.

§ 5

Świadczenie usług 

 • ALKU-MED oferuje pakiety usług z zakresu kosmetologii estetycznej, kosmetologii stosowanej, kroplówek witaminowych, licznych zabiegów na twarz/ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji kosmetologicznych, możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie salonu www.alku-med.pl oraz alku-med.booksy.com
 • Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Pacjenta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 • Udostępnienie danych osobowych przez Pacjenta na ankietach, kartach klienta, w programie lojalnościowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez ALKU-MED - zgodnie z postanowieniami oraz przepisami, z którymi Pacjent jest zapoznawany przed udzieleniem świadczenia - szczególnie na podstawie Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Każdy Pacjent jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Pacjenta.
 • Pacjenci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 • Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Pacjent winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 • Pacjent jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Pacjenta na jego odpowiedzialność.
 • Pacjent zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 • W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 • Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Pacjent nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

§ 6

Płatność

 • Pacjent jest obowiązany do zapłaty za wykonane świadczenia. Cennik Zabiegów jest dostępny na recepcji ALKU-MED oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.alku-med.pl oraz alku-med.booksy.com. Dodatkowo o koszcie świadczenia Pacjent informowany jest słownie przed rozpoczęciem udzielania świadczenia
 • Ceny zawarte w ofercie  i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, Pacjent będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.
 • Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej.
 • Promocje dotyczą zabiegów wybranych z oferty ALKU-MED.
 • Czas trwania promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez ALKU-MED. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji ALKU-MED.
 • Vouchery zniżkowe–kwotowe/promocyjne na wizyty oraz karnety można wykorzystać tylko na wybrany zabieg określony na voucherach czy karnetach, w wyznaczonym czasie. Czas ważności vouchera każdorazowo określana jest pisemnie w voucherze czy karnecie.
 • Karnet zakupiony w ALKU-MED należy wykorzystać w terminie na nim określonym.
 • Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem upominkowym/voucherem/karnetem następuje 24h przed wizytą w ALKU-MED.
 • Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, ALKU-MED traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 • Bon upominkowy/zaproszenie jest wypisywany dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 • W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonów/voucherów/karnetów ALKU-MED nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 • ALKU-MED nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji regulaminu salonu przez osobę obdarowaną bonem/voucherem i/lub karnetem.
 • Bony/vouchery/karnety po dacie ważności nie będą realizowane. ALKU-MED zastrzega sobie prawo do jednostronnego przedłużenia ważności bonu/vouchera/karnetu po analizie osobistej sytuacji Pacjenta. Decyzja dokonana w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega negocjacji czy odwołaniu.
 • Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony/vouchery/karnety. Istnieje możliwość ich zamiany na inne usługi dostępne w ALKU-MED do wpłaconej/podanej kwoty.
 • Realizacja otrzymanych rabatów, bonów, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że Pacjent akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • W ALKU-MED udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą lub blikiem w terminalu.
 • ALKU-MED zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w ALKU-MED. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Pacjentom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 • W ALKU MED dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 7

Odpowiedzialność

 • Recepcja salonu jak okolica przed wejściem są monitorowane.
 • ALKU-MED jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo Pacjentów oraz obsługi. Akceptacja regulaminu ALKU-MED jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia ALKU-MED Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 • ALKU-MED nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. ALKU-MED nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent powinien zatrzymać przy sobie.
 • Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie ALKU-MED.
 • ALKU-MED nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy Pacjent jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.

§ 8

Rezerwacje

 • Pacjent powinien uprzednio umówić osobiście, telefonicznie lub poprzez booksy.com termin wykonania Zabiegu w Salonie.
 • Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. ALKU-MED zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz PAcjenta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 • Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Pacjenta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika (wykonane w niepełnym wymiarze), z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 • W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie ALKU-MED, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 • ALKU-MED zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. ALKU-MED jednocześnie uzgodni z Pacjentem nowy termin Zabiegu.
 • Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Pacjenci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9

Nieobecności i odwoływanie wizyt

 • Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia ALKU-MED do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości do 50% wartości umówionych usług.
 • Pacjent może zostać również obciążony powyższą opłatą, jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie.
 • W każdym przypadku decyzja, czy opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela lub kierownika ALKU-MED.
 • ALKU-MED zastrzega sobie prawo do żądania od Pacjenta zapłaty zadatku na poczet umówionego terminu wizyty. W przypadkach określonych powyżej tj. spóźnienia lub nieobecności Pacjenta, zadatek przepada na rzecz ALKU-MED, a Pacjent nie jest uprawniony do żądania jego zwrotu.

§ 10

Reklamacje

 • Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w ALKU-MED w dowolnej formie.
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w ALKU-MED lub drogą pocztową. Pacjent w celu udowodnienia swoich roszczeń może zostać wezwany do wstawiennictwa w ALKU-MED w celu oględzin po zabiegu. Niezgłoszenie się Pacjenta na oględziny skutkować może nieuznaniem reklamacji.
 • Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 • W przypadku uznania reklamacji ALKU-MED nie dokonuje zwrotu ceny za wykonaną usługę. ALKU-MED może zaproponować korektę i dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 • W przypadku odmowy uznania reklamacji Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 • W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 • Na terenie całego ALKU-MED obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 • W przypadku pojawienia się Pacjenta pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających pracownicy ALKU-MED nie wykonają umówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z ALKU-MED.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren ALKU-MED.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ALKU-MED zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania  się do sugestii pracowników.

§ 12

Postanowienia końcowe

 • Każdy Pacjent ma prawo wglądu do regulaminu i cennika.
 • ALKU-MED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w ALKU-MED. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług  winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2024r. do odwołania.

weryfikacja certyfikatów

regulamin sklepu ALKU-MED

regulamin udzielania świadczeń

0
0
0

wykonanych zabiegów

zabiegi w ofercie

dane aktualne na dzień: 17.05.2024

lata doświadczenia

ALKU - MED © 2021 - 2024

 

dla Pacjenta

Łukasz Chełminiak Ratownictwo Medyczne i Usługi Pielęgniarskie

oddział w Grudziądzu

ul. Kosynierów Gdyńskich 3

86-300 Grudziądz

NIP: 8781789215